1. Exploitant van de Online Webshop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden (Algemene voorwaarden

A.
Deze Online Webshop wordt geëxploiteerd door SJÀZZ design, Markt 89, 4701 PD Roosendaal (N. Br.), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20077896. De persoonlijk aansprakelijke is Mw. A. Nelen die tevens eigenaresse en oprichtster is van het bedrijf.

B.
Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, in het bijzonder voorwaarden van klanten, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons schriftelijk zijn erkend.

C.
Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten en alleen in hoeveelheden zoals die voor consumenten gebruikelijk zijn.

D.
De overeenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands gesloten.

E.
De verkoop van onze producten is beperkt tot Nederland en België, om welke reden het factuur- en leveringsadres zich in Nederland of België moet bevinden.

2. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons (de ondernemer) niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief BTW;

De eventuele kosten van aflevering;

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;

Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor u als consument te raadplegen is;

De manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst, de in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

De gedragscodes waaraan wij ons hebben onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

3. Sluiten van een koopovereenkomst

A.
U kunt in de Online Webshop afzonderlijke producten uit het aanbod kiezen en in een elektronische winkelmand plaatsen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle noodzakelijke gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis heeft genomen van de leveringsvoorwaarden en de button “bestelling met betalingsverplichting” hebt aangeklikt. Hiermee sluit u de koopovereenkomst met SJÀZZ design op basis van de hier beschreven algemene voorwaarden. Totdat u deze button hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en corrigeren.

B.
Wij aanvaarden geen bestellingen van minderjarigen onder 18 jaar.

C.
U kunt slechts 2 verschillende maten van één product bestellen. Heeft u moeite met het kiezen van de juiste maat dan kunt u de maattabellen raadplegen. Geven u die niet voldoende informatie, dan kunt u altijd naar onze winkel in Roosendaal bellen ( 0165-546904).

D.
Nadat u uw bestelling heeft gedaan, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van uw bestelling en ook de Algemene Voorwaarden nogmaals vermeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn u ook tijdens uw bezoek aan onze website aangeboden in downloadbaar formaat (PDF).

E.
Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont alleen aan dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.

F.
SJÀZZ design kan de met u gesloten koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien een gedeelte van de bestelling of alle bestelde producten niet leverbaar zijn, ondanks dat op de website vermeld staat/stond dat deze producten op voorraad zijn/waren. Dit kan voorkomen als de voorraad ná uw bestelling leeg raakt, het product niet langer aangeboden wordt of er andere redenen zijn die levering onmogelijk maken. U ontvangt van ons een e-mail als dit zich voordoet. Het door u betaalde bedrag zal dan zo snel mogelijk aan u worden terugbetaald. Deze bepaling doet niet af aan SJÀZZ design en haar andere wettelijk rechten de koopovereenkomst te ontbinden.

G.
Alle gegevens over uw bestellingen zijn te volgen op uw eigen SJÀZZ design -account.

H.
De minimale waarde van een bestelling is € 25, – behalve bij de bestelling van cadeaubonnen. Bestellingen onder € 25,= voeren wij niet uit.

I.
Al uw bestellingen zijn te volgen via een zogenaamd “Track- and Trace” nummer. Deze krijgt u toegezonden via de e-mail. U kunt daarmee zelf nagaan welke status uw bestelling heeft. Zodoende bent u precies op de hoogte van de levering.

A. Beschikbaarheid en levertijd van producten

A.
De modellen op de site worden ook in onze winkel verkocht. Het is dus mogelijk dat ‘n model dat u heeft uitgezocht en betaald, toch niet op voorraad is omdat het net in de winkel is verkocht. Het betaalde bedrag wordt in dat geval binnen 3 werkdagen op uw rekening teruggestort.

B.
De modellen van SJÀZZ design worden in een eigen atelier gemaakt. Wij streven er naar om binnen 3 tot 7 werkdagen aan u te leveren.

C.
Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling om wat voor reden niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Daarover zullen wij u dan per e-mail informeren.

D.
Zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres bij een normale gang van zaken ca. 2 tot 7 werkdagen na binnenkomst van uw bestelling. Na-leveringen worden binnen 14 dagen gedaan.

E.
Bezorging vindt alleen plaats binnen Nederland en België via een door ons geselecteerde firma.

B. Prijs en verzendkosten

A.
In alle prijzen, genoemd in de Online Webshop, is de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.

B.
Wij berekenen geen kosten voor een verzending. De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant.

C.
Indien wij niet tot een overeenkomst komen, betalen wij de betaalde prijs van het product terug. Wij retourneren geen verzendkosten.

C. Wasvoorschriften

Als onze confectiekleding wordt geleverd met een wasvoorschrift. De eigen collectie van SJÀZZ design heeft geen wasvoorschrift. Die treft u aan bij de productspecificatie in de Online webshop. Leest u deze a.u.b. tijdens uw bestelling goed door. Mocht het product niet meer op de Online webshop staan of kunt u het wasvoorschrift niet meer achterhalen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor foutief behandelde stoffen.

D. Betalingsmogelijkheden

A.
U kunt voor verschillende betalingswijzen kiezen:

  • Pay-pall
  • iDeal

B.
Wij hanteren geen betaling achteraf.

C.
Denkt u er a.u.b. aan dat op grond van uw, met banken en andere kredietinstellingen, gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. kunnen ontstaan.

D.
Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de bovengenoemde betalingswijzen per individu te beperken tot één of meer betalingswijzen.

E. Recht van intellectueel eigendom en handelsmerken

De door ons geëxploiteerde website evenals de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, drukken, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele software evenals alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectueel eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Voor ieder gebruik, behalve voor het uitzoeken en kopen van een artikel, is vooraf schriftelijk toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten niet bij ons liggen, van de rechthebbende.

F. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Op het gebied van privacy is Nederlands recht van toepassing conform de wetgeving AVG die per 25 mei 2018 is ingesteld. Gegevens uit ons klantenbestand worden niet zonder uw expliciete toestemming gedeeld met derden. Wij hanteren een marketingstrategie waarbinnen gewerkt zal worden met het delen van nieuwsbrieven, blogs en updates over onze collectie met onze klanten. Indien inschrijving daartoe niet meer gewenst is, dan kan men zich op ieder gewenst moment uitschrijven. Toestemming in het kader van Privacy regelen wij middels een schriftelijke bevestiging. Het format daarvoor staat op de website.

G. Retourrecht en -instructies

A.
U heeft het recht om binnen een termijn van 5 werkdagen met opgave van redenen uw aankoop te retourneren. Dit geldt niet voor sieraden. Deze mogen niet geruild worden. Hiertoe dient u een retourformulier in te vullen. Dit formulier en een handleiding treft u aan in de doos bij levering. Het retourformulier kunt u samen met de goederen in de originele verpakking terugsturen.

De retourgoederen dienen aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • De kleding mag niet gedragen of vuil zijn of naar parfum of rook ruiken;
  • De kleding mag niet gewassen zijn;
  • Aan de kleding mag niets veranderd zijn;
  • Schoenen mogen niet gedragen zijn.

B.
Hetgeen geretourneerd wordt, dient voorzien te zijn van het originele label en bijbehorende aankoopbewijs.

C.
De retourtermijn verstrijkt 5 werkdagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

D.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen NIET voor onze rekening nemen.

E.
Bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik ervan.